Циклові комісії

 

Предметна циклова комісія загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін

Предметна циклова комісія об’єднує викладачів дисциплін загальноосвітнього та соціально-гуманітарного циклу. До її складу входять висококваліфіковані викладачі, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання:

Радченко Тамара Віталіївна – голова предметної циклової комісії, викладач хімії та медичної хімії, медичної біології та медичної генетики;

Руденко Юлія Сергіївна –  викладач іноземної мови та іноземної мови (за профспрямуванням);

Лук'яненко Ірина Миколаївна – викладач культурології, світової літератури, безпеки життєдіяльності;

Глазкова Людмила Григорівна – викладач математики, астрономії;

Первушина Ірина Іванівна – викладач іноземної мови та іноземної мови (за профспрямуванням), основ латинської мови з медичною термінологією.

Шевчун Наталія Миколаївна – викладач української мови, української літератури, української мови (за профспрямуванням);

Гресь Галина Олексіївна – викладач біології, мікробіології, основ мікробіології з імунологією;

Зінченко Інна Володимирівна – викладач історії України, основ правознавства, соціології, основ філософських знань;

Гулак Інна Василівна – викладач історії України, основ правознавства, основ економічної теорії;

Метою роботи предметної циклової комісії є розвиток здібностей студентів, стимулювання їх самоосвіти та творчої активності; підвищення інтересу до дисциплін циклу, виховання  активної життєвої позиції свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Батьківщини.

Реалізуючи дану мету, члени циклової комісії активно залучають студентів до позааудиторних заходів: олімпіад, конкурсів, командних вікторин, брейн-рингів; до навчально-пошукової роботи, до роботи у «Європейському клубі», «Лінгва», гуртках «Мікробіолог», «Джерела», «Дивослово».

 

Предметна циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою у навчанні, яка допомагає засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю стати конкурентоспроможним на ринку праці. Викладачі циклової комісії природничо-наукових дисциплін досвідчені та висококваліфіковані спеціалісти, які сумлінно та наполегливо працюють над активізацією пізнавальної діяльності студентів, прагнуть до високих навчальних досягнень, виявляють ініціативу, демонструють творчий та відповідальний підхід до своєї роботи. До складу циклової комісії входить п’ять штатних викладачів:

Лавренко Олена Костянтинівна – голова циклової комісії, викладач І кваліфікаційної категорії, викладач анатомії людини, фізіології, патоморфології та патофізіології;

Тригуб Тетяна Василівна – викладач ІІ кваліфікаційної категорії, викладач анатомії людини, фізіології, медсестринської етики та деонтології;

Загній Світлана Юхимівна – викладач І кваліфікаційної категорії, викладач основ екології та профілактичної медицини, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, геронтології, геріатрії та паліативної медицини;

Павенко Олег Григорович – викладач ІІ кваліфікаційної категорії, викладач інформатики та основ медичної інформатики;

Лучко Олександр Віталійович – викладач-спеціаліст, викладач фармакології та медичної рецептури.

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія – використання міждисциплінарних в’язків та інноваційних технологій при вивченні дисциплін природничо-наукового циклу як засобу формування професійно-ділових якостей майбутніх медичних фахівців. Працюючи над поставленими перед колективом циклової комісії завданнями, її члени впевнені у доцільності і необхідності використання інноваційних педагогічних технологій, що дає можливість суттєво покращити мотивацію студентів до навчального процесу, формування у них зацікавленості та потреби здобувати знання, а це, в свою чергу, забезпечує підвищення ефективності навчання, гарантує досягнення запланованих результатів. Поліпшенню навчання і підвищенню рівня та якості знань студентів сприяє творче застосування різноманітних методів і прийомів роботи зі студентами. Викладачі циклової комісії впроваджують нетрадиційні форми і методи організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів. Досвід роботи комісії переконує, що впровадження таких інтерактивних методів діяльності, як «Мікрофон», робота в групах та парах, «Незакінчене речення», «Навчаючи – учуся», «Мозковий штурм», «Кейс-метод», «Акваріум», аналіз ситуації, «Асоціативний кущ» дає ефективні результати. Результатом такого підходу є чітко сплановані та якісно підготовлені і проведені відкриті теоретичні та практичні заняття. Це забезпечує належні умови для виявлення і розвитку творчої активності студентів, формування у них наукового світогляду, підвищення інтересу до навчання та дає можливість узагальнювати і поширювати педагогічний досвід викладачів. Основними напрямками роботи предметної циклової комісії природничо-наукових дисциплін є:

• впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;

• розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

• робота з обдарованими студентами, розвиток зацікавленості у навчанні;

• індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

• підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. Усіх викладачів циклової комісії об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, своїми індивідуальними якостями впливати на становлення студентів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей. Досвід, майстерність і небайдужість – ось ті риси, що притаманні команді циклової комісії природничо-наукових дисциплін.

 

Предметна циклова комісія дисциплін професійної і практичної підготовки (випускова циклова комісія) зі спеціальності Сестринська справа

Сучасний розвиток суспільства, науки, медицини, розширення меж ринку праці потребує постійного підвищення компетентності та професіоналізму і у підготовці медичних сестер. Враховуючи ці вимоги сьогодення, циклова комісія спеціальності Сестринська справа працює над проблемою «Формування творчої професійно-комунікативної конкурентоспроможної особистості в сучасних ринкових умовах».

Майбутній спеціаліст має бути підготовленим до активної професійної творчості та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку.

Над реалізацією цієї проблеми творчо працюють члени циклової комісії Сестринська справа:

Шлаган Людмила Андріївна – голова циклової комісії, викладач медсестринства в педіатрії;

Холоденко Надія Петрівна – викладач медсестринства у внутрішній медицині;

Телефус Наталія Владиславівна – викладач основ медсестринства та медична маніпуляційна техніка;

Добрановська Тамара Іванівна – викладач фізичної культури та фізичного виховання;

Шевлюга Наталія Іванівна – викладач медсестринства в хірургії;

Підгорна Олена Михайлівна – голова циклової комісії, викладач гінекології, медсестринства в гінекології, медсестринства в акушерстві, невідкладних станів у акушерстві, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї;

Шлаган Олексій Володимирович – викладач внутрішньої медицини, медсестринства в сімейній медицині та сімейної медицини;

Фокіна Людмила Дмитрівна – викладач фізичного виховання.

Члени циклової комісії працюють над введенням нових технологій і підходів в організації навчально-виховного процесу, застосовують різні форми і методи викладання, які дають найвищий коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу студентами.

Велику увагу приділяємо талановитій молоді, залучаючи її до пошукової роботи.

На спеціальності працює клуб «Пульс» під керівництвом викладача Холоденко Надії Петрівни.

Щорічно проводяться конкурси «Ескулап», «Найрозумніша медична сестра».

Велика увага приділяється волонтерській роботі. Співпрацюємо з дитячим притулком «Ніжність».

Беремо участь в акціях «Не будь байдужим до чужої біди», «Серце до серця», що сприяє формуванню у студентів милосердя, співчуття.

Усі ми виконуємо чудову справу – виховуємо молоде покоління.

 

Предметна циклова комісія дисциплін професійної і практичної підготовки (випускова циклова комісія) зі спеціальності Лікувальна справа

Циклова комісія протягом навчального року реалізує методичну проблему «Використання інтерактивних технологій у формуванні професійної та комунікативної компетентності майбутніх медичних фахівців».

Працюючи у цьому напрямку, викладачі готують доповіді на відповідну тематику на засідання циклової комісії, школи педагогічної майстерності; проводять відкриті заняття з використанням технологій ділової та рольової гри, карусель, кейс-методу, навчаючи-вчуся, мозковий штурм та ін. Прикладом цього є проведені заняття: теоретичне заняття з дисципліни «Історія медицини та медсестринства» (викладач Дуднік С.О.), практичне бінарне (інтегроване) заняття з дисциплін «Акушерство» та «Анатомія» (викладачі Нікитенко О.В., Тригуб Т.В.), практичне бінарне (інтегроване) заняття з дисциплін «Інфектологія» та «Епідеміологія» (викладачі   Рута В.Д., Дуднік С.О.).

Викладачі циклової комісії активно залучають студентів до проведення позааудиторних заходів: брейн-ринг «Цікава медицина», «Найрозумніший», до роботи у студентському клубі «Лелека» (викладачі Нікитенко О.В., Слюсарчук Т.Ю.); до проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста, бесід серед пацієнтів терапевтичного та хірургічного відділень НЦРЛ (викладач Зазименко А.Д.). Така робота допомагає викладачам професійно зростати, а студентам підтримувати якість знань, умінь, навичок і проявляти свою творчість.

Роботу предметної циклової комісії професійної і практичної підготовки (випускової циклової комісії) спеціальності Лікувальна справа організовують та проводять:

Рута Віра Дмитрівна – голова циклової комісії, викладач інфектології;

Зазименко Алла Дмитрівна –  викладач неврології, медсестринства  в неврології, медсестринства  в психіатрії,  неврології та психіатрії з наркологією;  

Нікитенко Олена Вікторівна – викладач акушерства, невідкладних станів в акушерстві та гінекології;         

Дуднік Світлана Олександрівна – викладач епідеміології, історії медицини, інфектології;

Скалозуб Ніна Іванівна – викладач внутрішньої медицини;

Слюсарчук Тетяна Юріївна – викладач педіатрії, невідкладних станів в педіатрії;

Крутько Людмила Миколаївна – викладач  медичної та соціальної реабілітації, соціальної медицини та організації ОЗ;        

Марченко Микола Митрофанович – викладач  фізичного виховання;      

Лисенко Сергій Григорович – викладач  фізичного виховання;         

Зімнєва Олена Анатоліївна – викладач анестезіології та реаніматології, невідкладних станів у внутрішній медицині;

Чорненко Володимир Васильович – викладач хірургії, паталогічної анатомії та патоморфології;

Солонець Ганна Ільківна – викладач внутрішньої медицини;

Михальченко Ганна Макарівна – викладач педіатрії, основ медсестринства та загального догляду за хворими;

Лісовська  Ірина Євгеніївна – викладач акушерства.