Циклові комісії

 

Предметна циклова комісія загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін

 

Предметна циклова комісія об’єднує викладачів дисциплін загальноосвітнього та соціально-гуманітарного циклу. До її складу входять висококваліфіковані викладачі, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання:

Радченко Тамара Віталіївна – голова предметної циклової комісії, викладач хімії та медичної хімії, медичної біології та медичної генетики;

Руденко Юлія Сергіївна –  викладач іноземної мови та іноземної мови (за профспрямуванням);

Лук'яненко Ірина Миколаївна – викладач культурології, світової літератури, безпеки життєдіяльності;

Глазкова Людмила Григорівна – викладач математики, астрономії;

Первушина Ірина Іванівна – викладач іноземної мови та іноземної мови (за профспрямуванням), основ латинської мови з медичною термінологією.

Шевчун Наталія Миколаївна – викладач української мови, української літератури, української мови (за профспрямуванням);

Гресь Галина Олексіївна – викладач біології, мікробіології, основ мікробіології з імунологією;

Зінченко Інна Володимирівна – викладач історії України, основ правознавства, соціології, основ філософських знань;

Гулак Інна Василівна – викладач історії України, основ правознавства, основ економічної теорії;

Метою роботи предметної циклової комісії є розвиток здібностей студентів, стимулювання їх самоосвіти та творчої активності; підвищення інтересу до дисциплін циклу, виховання  активної життєвої позиції свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Батьківщини.

Реалізуючи дану мету, члени циклової комісії активно залучають студентів до позааудиторних заходів: олімпіад, конкурсів, командних вікторин, брейн-рингів; до навчально-пошукової роботи, до роботи у «Європейському клубі», «Лінгва», гуртках «Мікробіолог», «Джерела», «Дивослово».

 

Предметна циклова комісія науково-природничних дисциплін

 

У 2017-2018 н.р. відповідно до загальноколеджової методичної проблеми щодо використання інтерактивних технологій у формуванні професійної та комунікативної компетентності майбутніх медичних фахівців і визначеної на її основі методичної проблеми предметної циклової комісії природничо-наукових дисциплін викладачі циклової комісії активно впроваджують інтерактивні методи навчання з метою використання їх як засобу формування позитивної мотивації студентів до вивчення дисциплін природничо-наукового циклу.

До складу предметної циклової комісії природничо-наукових дисциплін входить 9 штатних викладачів:

Лавренко Олена Костянтинівна – голова циклової комісії, викладач анатомії людини, фізіології, патоморфології та патофізіології;

Тригуб Тетяна Василівна – викладач анатомії людини, фізіології, патоморфології та патофізіології, медсестринської етики та деонтології, захисту Вітчизни;

Загній Світлана Юхимівна – викладач основ екології та профілактичної медицини, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, геронтології, геріатрії та паліативній медицині;

Павенко Олег Григорович – викладач інформатики та основ медичної інформатики;

Лучко Олександр Віталійович – викладач медсестринства в дерматології та венерології, фармакології та медичної рецептури;

Бідна Анна Миколаївна – викладач основ загальної і медичної психології;

Довгопола Катерина Анатоліївна – викладач росту і розвитку людини.

Значну роботу викладачі циклової комісії проводять у напрямку виховання студентської молоді. Як керівники груп – забезпечують здійснення усіх напрямків виховання згідно Концепції національного виховання, як викладачі – значну увагу приділяють розвитку пропедевтичного і клінічного мислення студентів, їх розумових і пошукових здібностей.

Студенти коледжу залучені до роботи анатомо-фізіологічного гуртка, беруть участь в олімпіадах і конкурсах з дисциплін циклу, підготовці робіт для участі у щорічній студентській навчально-дослідницькій конференції.

Створюючи позитивну мотивацію студентів до вивчення природничо-наукових дисциплін, викладачі циклової комісії закладають основи для успішної клінічної підготовки майбутніх медичних фахівців.

 

Предметна циклова комісія дисциплін професійної і практичної підготовки (випускова циклова комісія) зі спеціальності Сестринська справа


Сучасний розвиток суспільства, науки, медицини, розширення меж ринку праці потребує постійного підвищення компетентності та професіоналізму і у підготовці медичних сестер. Враховуючи ці вимоги сьогодення, циклова комісія спеціальності Сестринська справа працює над проблемою «Формування творчої професійно-комунікативної конкурентоспроможної особистості в сучасних ринкових умовах».

Майбутній спеціаліст має бути підготовленим до активної професійної творчості та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку.

Над реалізацією цієї проблеми творчо працюють члени циклової комісії Сестринська справа:

Шлаган Людмила Андріївна – голова циклової комісії, викладач медсестринства в педіатрії;

Холоденко Надія Петрівна – викладач медсестринства у внутрішній медицині;

Телефус Наталія Владиславівна – викладач основ медсестринства та медична маніпуляційна техніка;

Добрановська Тамара Іванівна – викладач фізичної культури та фізичного виховання;

Шевлюга Наталія Іванівна – викладач медсестринства в хірургії;

Данілова Наталія Михайлівна – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки.

Члени циклової комісії працюють над введенням нових технологій і підходів в організації навчально-виховного процесу, застосовують різні форми і методи викладання, які дають найвищий коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу студентами.

Велику увагу приділяємо талановитій молоді, залучаючи її до пошукової роботи.

На спеціальності працює клуб «Пульс» під керівництвом викладача Холоденко Надії Петрівни.

Щорічно проводяться конкурси «Ескулап», «Найрозумніша медична сестра».

Велика увага приділяється волонтерській роботі. Співпрацюємо з дитячим притулком «Ніжність».

Беремо участь в акціях «Не будь байдужим до чужої біди», «Серце до серця», що сприяє формуванню у студентів милосердя, співчуття.

Усі ми виконуємо чудову справу – виховуємо молоде покоління.

 

Предметна циклова комісія дисциплін професійної і практичної підготовки (випускова циклова комісія) зі спеціальності Акушерська справа

 

Предметна циклова комісія професійної і практичної підготовки спеціальності Акушерська справа об’єднує п’ять штатних викладачів клінічних дисциплін.

До її складу входять :

Підгорна Олена Михайлівна – голова циклової комісії, викладач гінекології, медсестринства в гінекології, медсестринства в акушерстві, невідкладних станів у акушерстві, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї;

Михальченко Ганна Макарівна – викладач педіатрії, основ медсестринства та загального догляду за хворими;

Шлаган Олексій Володимирович – викладач внутрішньої медицини, медсестринства в сімейній медицині та сімейної медицини;

Лісовська  Ірина Євгеніївна – викладач акушерства;

Фокіна Людмила Дмитрівна – викладач фізичного виховання.

Викладачі циклової комісії постійно удосконалюють свій рівень педагогічної майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації самоосвіти, взаємовідвідувань занять та позааудиторних заходів.

Циклова комісія працює над впровадженням інтерактивних технологій, з метою підвищення якості навчання, стимулювання активності студентів, а отже, формування у випускників коледжу професійних компетейностей, які забезпечать їм високу конкурентоспроможність на ринку праці.

Серед таких методик технологія кооперативного навчання, методи: «спільний проект», «робота малими групами», «робота в парах», «ротаційні трійки», а також технологія ситуативного моделювання: імітаційні та рольові ігри та методи: «мозковий штурм», метод «кейс», метод «дискусії».

Члени циклової комісії у своїй роботі зі студентами велику увагу приділяють позааудиторним заходам. Регулярно проводять предметні олімпіади, конкурси, студентські конференції. Керівники груп організовують виховні заходи, в тому числі і відкриті.

Студенти спеціальності Акушерська справа об’єднані в клубі «Сім – Я», керівником якого є Підгорна О.М. Робота в ньому дозволяє залучать обдаровану молодь до профілактичної роботи з населенням, до поглибленого вивчення клінічних дисциплін та готувати студентів до створення власної сімї. Під керівництвом Михальченко Г.М. працює волонтерська група «Добродія», де студенти мають змогу проявити чуйність, допомагаючи хворим дітям та сиротам .

Викладач фізичного виховання Фокіна Л.Д. регулярно залучає студентів до участі у спортивних змаганнях, конкурсах, до занять у спортивних секціях.

Робота наших викладачів спрямована не лише на формування професійно компетентного фахівця, а й на виховання цілісної, морально стійкої, естетично виховної, духовної, патріотично налаштованої особистості.

 

Предметна циклова комісія дисциплін професійної і практичної підготовки (випускова циклова комісія) зі спеціальності Лікувальна справа

 

Циклова комісія протягом навчального року реалізує методичну проблему «Використання інтерактивних технологій у формуванні професійної та комунікативної компетентності майбутніх медичних фахівців».

Працюючи у цьому напрямку, викладачі готують доповіді на відповідну тематику на засідання циклової комісії, школи педагогічної майстерності; проводять відкриті заняття з використанням технологій ділової та рольової гри, карусель, кейс-методу, навчаючи-вчуся, мозковий штурм та ін. Прикладом цього є проведені заняття: теоретичне заняття з дисципліни «Історія медицини та медсестринства» (викладач Дуднік С.О.), практичне бінарне (інтегроване) заняття з дисциплін «Акушерство» та «Анатомія» (викладачі Нікитенко О.В., Тригуб Т.В.), практичне бінарне (інтегроване) заняття з дисциплін «Інфектологія» та «Епідеміологія» (викладачі   Рута В.Д., Дуднік С.О.).

Викладачі циклової комісії активно залучають студентів до проведення позааудиторних заходів: брейн-ринг «Цікава медицина», «Найрозумніший», до роботи у студентському клубі «Лелека» (викладачі Нікитенко О.В., Слюсарчук Т.Ю.); до проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста, бесід серед пацієнтів терапевтичного та хірургічного відділень НЦРЛ (викладач Зазименко А.Д.). Така робота допомагає викладачам професійно зростати, а студентам підтримувати якість знань, умінь, навичок і проявляти свою творчість.

Роботу предметної циклової комісії професійної і практичної підготовки (випускової циклової комісії) спеціальності Лікувальна справа організовують та проводять:

Рута Віра Дмитрівна – голова циклової комісії, викладач інфектології;

Зазименко Алла Дмитрівна –  викладач неврології, медсестринства  в неврології, медсестринства  в психіатрії,  неврології та психіатрії з наркологією;  

Нікитенко Олена Вікторівна – викладач акушерства, невідкладних станів в акушерстві та гінекології;         

Дуднік Світлана Олександрівна – викладач епідеміології, історії медицини, інфектології;

Скалозуб Ніна Іванівна – викладач внутрішньої медицини;

Слюсарчук Тетяна Юріївна – викладач педіатрії, невідкладних станів в педіатрії;

Крутько Людмила Миколаївна – викладач  медичної та соціальної реабілітації, соціальної медицини та організації ОЗ;        

Марченко Микола Митрофанович – викладач  фізичного виховання;      

Лисенко Сергій Григорович – викладач  фізичного виховання;         

Зімнєва Олена Анатоліївна – викладач анестезіології та реаніматології, невідкладних станів у внутрішній медицині;

Чорненко Володимир Васильович – викладач хірургії, паталогічної анатомії та патоморфології.

Солонець Ганна Ільківна – викладач внутрішньої медицини.