Циклові комісії

 

Предметна циклова комісія загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін

Предметна циклова комісія об’єднує викладачів дисциплін загальноосвітнього та соціально-гуманітарного циклу. До її складу входять висококваліфіковані викладачі, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання:

Довгаль Наталія Анатоліївна  – голова предметної циклової комісії, викладач іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням), основ латинської мови з медичною термінологією, зарубіжної літератури;

Руденко Юлія Сергіївна –  викладач іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням);

Лук'яненко Ірина Миколаївна – викладач культурології, зарубіжної літератури, безпеки життєдіяльності;

Глазкова Людмила Григорівна – викладач математики, фізики та астрономії;

Первушина Ірина Іванівна – викладач іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням), основ латинської мови з медичною термінологією.

Шевчун Наталія Миколаївна – викладач української мови, української літератури, української мови (за професійним спрямуванням);

Гресь Галина Олексіївна – викладач біології, мікробіології, мікробіології з імунологією;

Зінченко Інна Володимирівна – викладач історії України, Всесвітньої історії, основ права, правознавства.

Метою роботи предметної циклової комісії є розвиток здібностей студентів, стимулювання їх самоосвіти та творчої активності, підвищення інтересу до дисциплін циклу, виховання  активної життєвої позиції свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Батьківщини.

Реалізуючи дану мету, члени циклової комісії активно залучають студентів до позааудиторних заходів: олімпіад, конкурсів, командних вікторин, брейн-рингів; до навчально-пошукової роботи, до роботи у «Європейському клубі «Лінгва», гуртках «Мікробіолог», «Феміда», «Дивослово».

 

Предметна циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою у навчанні, яка допомагає засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю стати конкурентоспроможним на ринку праці. Викладачі циклової комісії природничо-наукових дисциплін досвідчені та висококваліфіковані спеціалісти, які сумлінно та наполегливо працюють над активізацією пізнавальної діяльності студентів, прагнуть до високих навчальних досягнень, демонструють творчий та відповідальний підхід до своєї роботи:

Радченко Тамара Віталіївна – голова циклової комісії, викладач хімії, медичної хімії, медичної біології;

Лавренко Олена Костянтинівна – викладач анатомії людини, фізіології, патоморфології та патофізіології;

Тригуб Тетяна Василівна – викладач анатомії людини, фізіології, медсестринської етики та деонтології;

Загній Світлана Юхимівна – викладач основ екології та профілактичної медицини, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, геронтології, геріатрії та паліативної медицини, біологічної фізики та медичної апаратури, громадського здоров’я та громадського медсестринства;

Павенко Олег Григорович – викладач інформатики, основ медичної інформатики;

Лучко Олександр Віталійович – викладач фармакології та медичної рецептури, медсестринства в інфектології;

Чорненко Володимир Васильович – викладач хірургії, патоморфології та патофізіології;

Фокіна Людмила Дмитрівна – викладач фізичного виховання, фізичної культури.

Працюючи над поставленими перед колективом циклової комісії завданнями, її члени впевнені у доцільності і необхідності використання інноваційних педагогічних технологій, що дає можливість суттєво покращити мотивацію студентів до навчального процесу, формування у них зацікавленості та потреби здобувати знання, а це, в свою чергу, забезпечує підвищення ефективності навчання, гарантує досягнення запланованих результатів. Поліпшенню навчання і підвищенню рівня та якості знань студентів сприяє творче застосування різноманітних методів і прийомів роботи зі студентами.

Досвід, майстерність і небайдужість – ось ті риси, що притаманні команді циклової комісії природничо-наукових дисциплін.

 

Предметна циклова комісія дисциплін професійної і практичної підготовки (випускова циклова комісія) зі спеціальності Сестринська справа

Сучасний розвиток суспільства, науки, медицини, розширення меж ринку праці потребує постійного підвищення компетентності та професіоналізму і у підготовці медичних сестер. Враховуючи ці вимоги сьогодення, циклова комісія спеціальності Сестринська справа працює над проблемою «Формування творчої професійно-комунікативної конкурентоспроможної особистості в сучасних ринкових умовах».

Майбутній спеціаліст має бути підготовленим до активної професійної творчості та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку.

Над реалізацією цієї проблеми творчо працюють члени циклової комісії Сестринська справа:

Шлаган Людмила Андріївна – голова циклової комісії, викладач медсестринства в педіатрії;

Холоденко Надія Петрівна – викладач медсестринства у внутрішній медицині;

Телефус Наталія Владиславівна – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;

Добрановська Тамара Іванівна – викладач фізичної культури, фізичного виховання;

Шевлюга Наталія Іванівна – викладач медсестринства у хірургії;

Підгорна Олена Михайлівна – викладач гінекології, медсестринства в гінекології, медсестринства в акушерстві;

Шлаган Олексій Володимирович – викладач внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині,  сімейної медицини, медсестринства в сімейній медицині;

Олійник Юлія Григорівна – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;

Марченко Микола Митрофанович – викладач фізичного виховання, фізичної культури.

Члени циклової комісії працюють над введенням нових технологій і підходів в організації навчально-виховного процесу, застосовують різні форми і методи викладання, які дають найвищий коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу студентами.

Девіз роботи циклової комісії: «Усі ми виконуємо чудову справу – виховуємо й плекаємо молоде покоління майбутніх медичних спеціалістів».

 

Предметна циклова комісія дисциплін професійної і практичної підготовки (випускова циклова комісія) зі спеціальності Лікувальна справа

Роботу предметної циклової комісії професійної і практичної підготовки (випускової циклової комісії) спеціальності Лікувальна справа організовують та проводять:

Рута Віра Дмитрівна – голова циклової комісії, викладач інфектології, медсестринства в інфектології;

Дуднік Світлана Олександрівна – викладач епідеміології, історії медицини та медсестринства, медсестринства в інфектології;

Зазименко Алла Дмитрівна –  викладач неврології, медсестринства  в неврології, психіатрії та наркології, медсестринства  в психіатрії та наркології; 

Лісовська Ірина Євгенівна – викладач акушерства, невідкладних станів в акушерстві та гінекології, педіатрії;         

Слюсарчук Тетяна Юріївна – викладач педіатрії, невідкладних станів в педіатрії;

Крутько Людмила Миколаївна – викладач  медичної і соціальної реабілітації, соціальної медицини та основ охорони здоров’я;

Лисенко Сергій Григорович – викладач  фізичного виховання, фізичної культури;

Зімнєва Олена Анатоліївна – викладач анестезіології та реаніматології, невідкладних станів у хірургії;

Солонець Ганна Ільківна – викладач внутрішньої медицини, невідкладних станів у внутрішній медицині;

Михальченко Ганна Макарівна – викладач педіатрії, невідкладних станів у педіатрії;

Щербина Ірина Володимирівна – викладач хірургії.

Циклова комісія реалізує методичну проблему «Використання інтерактивних технологій у формуванні професійної та комунікативної компетентності майбутніх медичних фахівців».

Працюючи у цьому напрямку, викладачі готують доповіді на відповідну тематику на засідання циклової комісії, школи педагогічної майстерності; проводять відкриті заняття з використанням технологій ділової та рольової гри, карусель, кейс-методу, навчаючи-вчуся, мозковий штурм та ін. Викладачі циклової комісії активно залучають студентів до проведення позааудиторних заходів: брейн-ринг «Цікава медицина», «Найрозумніший», до роботи у студентському клубі «Лелека»; до проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста, бесід серед пацієнтів терапевтичного та хірургічного відділень НЦРЛ. Така робота допомагає викладачам професійно зростати, а студентам підтримувати якість знань, умінь, навичок і проявляти свою творчість.