Виховна робота

 

За організацію впровадження та контроль виховної роботи у Ніжинському медичному коледжі відповідає заступник директора з виховної роботи Лук’яненко Ірина Миколаївна

Основна базова ланка виховного процесу, через яку і за допомогою якої виховна робота проектується і реалізується на студента – це керівник групи. У коледжі за кожною академічною групою закріплений керівник групи.

 

Керівники груп спеціальності Лікувальна справа:

 

керівник групи 1 фА

Гулак Інна Василівна

викладач історії України, основ правознавства,

основ економічної теорії

 

 

керівник групи 1 фБ

Зінченко Інна Володмирівна

викладач історії Україна, основ права, соціології,

основ філософських знань

 

 

керівник групи 1 фВ

Первушина Ірина Іванівна

викладач викладач іноземної мови,

іноземної мови (за профспрямуванням),

основ латинської мови з медичною термінологією

 

керівник групи 2 фА

Шевчун Наталія Миколаївна

викладач української мови та української літератури

 

 

 

керівник групи 2 фБ

Радченко Тамара Віталіївна

викладач  хімії,  медичної хімії,  медичної біології,

основ медичної генетики

 

 

керівник групи 2 фВ

Лисенко Сергій Григорович

викладач  фізичного виховання, фізичної культури

 

 

 

керівник групи 3 фА

Руденко Юлія Сергіївна

викладач  іноземної мови

 

 

 

 керівник групи 3 фБ

 Фокіна Людмила Дмитрівна

 викладач фізичного виховання, фізичної культури

 

 

 

керівник групи 4 фА

Лучко Олександр Віталійович

викладач викладач фармакології та

медичної рецептури

 

 

Керівники груп спеціальності Сестринська справа:

 

керівник групи 1 м/сА

Глазкова Людмила Григорівна

викладач математики, астрономії, фізики

 

 

 

керівник групи 1 м/сБ

Зазименко Алла Дмитрівна

викладач неврології, психіатрії та наркології,

медсестринства в неврології,

медсестринства в психіатрії та наркології.

 

керівник групи 2 м/сА

Гресь Галина Олексіївна

викладач  біології, мікробіології, основ мікробіології

з імунологією

 

 

керівник групи 2 м/сБ

Телефус Наталія Владиславівна

викладач основ медсестринства, догляду за хворими та

медичної маніпуляційної техніки

 

 

керівник групи 3 м/сА

Підгорна Олена Михайлівна

викладач гінекології, медсестринства в гінекології,

репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

 

 

 керівник групи 3 м/сБ

 Лавренко Олена Костянтинівна

 викладач анатомії людини, фізіології, пато-

 морфології та патофізіології

 

 

керівник групи 4 м/сА

Шевлюга Наталія Іванівна

викладач медсестринства у хірургії

 

 

 

Керівники груп спеціальності Акушерська справа:

 

керівник групи 3 ак

Михальченко Ганна Макарівна

викладач педіатрії, основ медсестринства,

медсестринства в педіатрії

  

У коледжі розроблено «Положення про керівника академічної групи», в якому визначено порядок призначення та затвердження керівника академічної групи; основні завдання, зміст, планування, організація та облік його роботи.

Згідно «Положення про керівника групи» розроблена посадова інструкція керівника групи, де чітко визначені його обов’язки, відповідальність та права.

Роботу керівників груп у коледжі регламентують відповідні документи, що унормовують виховний процес в системі освіти України.

Робота керівників груп у коледжі визначається внутрішніми наказами директора та розпорядженнями.

      З метою організації та підвищення ефективності роботи керівників груп у коледжі працює методичне об’єднання керівників груп. До складу МО керівників груп входять керівники всіх академічних груп коледжу.   Керівництво роботою МО здійснює голова методичного об’єднання – заступник директора з виховної роботи.

У рамках МО працює семінар керівників груп. Через семінари відбувається систематичне поповнення педагогічних і професійних знань керівників груп та удосконалення методичного і наукового рівнів виховної роботи.

Засідання МО керівників груп оформляються протоколами. Рішення носять рекомендаційний характер із зазначенням термінів виконання та виконавців.

Виховна робота у коледжі здійснюється відповідно нормативно-правових документів, що регламентують виховний процес у вищих навчальних закладах України, загальноколеджевого плану  виховної роботи, планів завідуючих відділеннями, керівників груп; носить системний характер та реалізовується через інфраструктуру: педагогічна рада, завідуючі відділеннями, методичний кабінет, циклові комісії, керівники груп, студентська рада, студентська профспілкова організація, бібліотека коледжу, рада з профілактики правопорушень, що дозволяє забезпечувати комплексний підхід до виховного процесу.

Плани виховної роботи складаються календарно на семестр, місяць, розглядаються на засіданні методичного об’єднання керівників академічних груп та затверджуються директором.

Під час планування і впровадження виховної роботи обов'язково враховується специфіка, традиції, матеріальна база коледжу та можливості педагогічного колективу.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за  напрямами: національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове, фізичне і утвердження здорового способу життя. Виховні напрями тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться у коледжі.

Першим етапом організації виховного процесу є заходи щодо адаптації студентів нового набору, які вбирає "Місячник першокурсника". Плануючи місячник, намагаємося забезпечити комплексний підхід до адаптаційного процесу, враховуючи найрізноманітніші його форми і прояви, поєднуючи різні напрями виховання та урізноманітнюючи форми проведення заходів плану.

Національно-патріотичне виховання є однією з головних складових виховної роботи у коледжі. Воно формується на прикладах історії становлення української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту і містить в собі соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі академічні групи коледжу.

Пріоритетним напрямом виховної роботи у коледжі є формування  позитивної мотивації до обраної професії, професійної свідомості та особистісних якостей майбутніх медичних фахівців. Реалізовувати це завдання допомагають: урочисті зібрання, присвячені Дню знань і посвяті першокурсників у студенти медичного коледжу; Тематичні виховні години; бесіди, на яких керівники груп піднімають деонтологічні проблеми медичних спеціальностей, розкривають гуманістичні, особистісні якості медичних працівників: співчуття, доброзичливість, милосердя, терплячість, взаємодовіра, порядність, совість, справедливість, без яких становлення медичного працівника неможливе.

Відіграє свою певну роль у професійному вихованні студентівробота волонтерських груп «Віра», «Добродія», «Добре серце», «Тепло душі».

Підвищена увага приділялася формуванню у студентів усвідомлення важливості навчання, відповідального ставлення до відвідування занять, вироблення навичок трудової дисципліни. У зв’язку з цим організовуються групові збори з питань навчальної та фінансової дисципліни, особистої відповідальності за виконання навчальних програм, щодо підготовки до проміжної атестації, до сесії, про завдання переддипломної практики тощо.

Естетичне виховання у коледжі реалізовується через прищеплення  молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях української та світової культур; вироблення вмінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. З цією метою проводяться традиційні огляди-конкурси художньої самодіяльності студентів, вернісажі-конкурси творчих робіт з природних матеріалів, екскурсії до музеїв міста; до театру імені М.Коцюбинського та інші виховні заходи.

Художню творчість студенти проявляють у стіннівках: до Дня освіти, до Дня української писемності, до новорічного свята, у оформленні літописів груп.

У коледжі працює Рада з профілактики правопорушень серед студентів,  проводяться засідання, на які запрошуються студенти, що порушують внутрішньоколеджевий розпорядок, норми поведінки, проявляють безвідповідальне відношення до навчання.

Адміністрація коледжу тісно співпрацює з Ніжинською міськрайонною юстицією; Ніжинським міським центром соціальних служб для сімיі, дітей та молоді; відділом молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради; установами охорони здоров’я; Комітетом з фізвиховання та спорту; правоохоронними органами.

Велика увага у коледжі приділяється фізичному вихованню, утвердженню здорового способу життя та профілактиці шкідливих звичок.

Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах студентського самоврядування. У складі студентської Ради медичного коледжу працюють сектори за напрямами роботи: академічний, фізичного виховання, культмасовий, соціальний, інформаційний, зовнішніх зв’язків.

Студентська Рада коледжу надає можливість студентам реалізувати себе як особистість та бути активними учасниками громадського життя коледжу. Члени студентської Ради беруть участь у засіданнях педагогічних Рад, адміністративних Рад; представники студентської  Ради є членами Ради з профілактики правопорушень, стипендіальної комісії, групи аналізу навчального процесу.

У коледжі велика увага приділяється роботі зі студентами-сиротами, студентами, позбавленими батьківського піклування.

Проблеми виховної роботи постійно знаходяться у полі зору адміністрації коледжу.