Виховна робота

 

За організацію впровадження та контроль виховної роботи у Ніжинському медичному коледжі відповідає заступник директора з виховної роботи Лук’яненко Ірина Миколаївна

Основна базова ланка виховного процесу, через яку і за допомогою якої виховна робота проектується і реалізується на студента – це керівник групи. У коледжі за кожною академічною групою закріплений керівник групи.

 

Керівники груп спеціальності Лікувальна справа:

керівник групи 1 фА

Довгаль

Наталья Анатоліївна

викладач іноземної мови,

іноземної мови (за

професійним спрямуванням),

основ латинської мови з

медичною термінологією,

зарубіжної літератури

керівник групи 1 фБ

Гресь

Галина Олексіївна

викладач  біології,

мікробіології,основ

мікробіології з імунологією

керівник групи 1 фВ

Шевчун

Наталія Миколаївна

викладач української

мови, української

літератури, української

мови (за професійним

спрямуванням)

керівник групи 2 фА

Зазименко

Алла Дмитрівна

викладач неврології,

психіатрії та наркології, 

медсестринства в 

неврології, медсестринства

в психіатрії та наркології

 

керівник групи 2 фБ

Зінченко

Інна Володмирівна

викладач історії України,

основ права, соціології,

основ філософських знань

 


керівник групи 2 фВ

Первушина

Ірина Іванівна

викладач іноземної

мови, іноземної мови (за

профспрямуванням), основ

латинської мови з 

медичною

термінологією

керівник групи 3 фА

Лісовська

Ірина Євгенівна 

викладач акушерства,

невідкладних станів в

акушерстві та гінекології,

педіатрії 

керівник групи 3 фБ

Щербина

Ірина Володимирівна 

викладач хірургії

керівник групи 3 фВ

Лисенко

Сергій Григорович

викладач фізичного

виховання, фізичної

культури

 

Керівники груп спеціальності Сестринська справа:

керівник групи 1 м/сА 

Радченко

Тамара Віталіївна 

викладач хімії, медичної хімії,

медичної біології 

керівник групи 1 м/сБ

Шевлюга

Наталія Іванівна

викладач медсестринства у

хірургії

керівник групи 2 м/сА

Глазкова

Людмила Григорівна

викладач математики, 

астрономії, фізики

керівник групи 3 м/сА

Шлаган

Людмила Андріївна

викладач медсестринства в

педіатрії

керівник групи 3 м/сБ

Телефус

Наталія Владиславівна

викладач основ медсестринства,

догляду за хворими та 

медичної маніпуляційної

техніки

керівник групи 4 м/сА

Підгорна

Олена Михайлівна

викладач гінекології, 

медсестринства в 

гінекології, репродуктивного

здоров’я та планування

сім’ї.

 

У коледжі розроблено «Положення про керівника академічної групи», в якому визначено порядок призначення та затвердження керівника академічної групи; основні завдання, зміст, планування, організація та облік його роботи.

Згідно «Положення про керівника групи» розроблена посадова інструкція керівника групи, де чітко визначені його обов’язки, відповідальність та права.

Роботу керівників груп у коледжі регламентують відповідні документи, що унормовують виховний процес в системі освіти України.

Робота керівників груп у коледжі визначається внутрішніми наказами директора та розпорядженнями.

      З метою організації та підвищення ефективності роботи керівників груп у коледжі працює методичне об’єднання керівників груп. До складу МО керівників груп входять керівники всіх академічних груп коледжу.   Керівництво роботою МО здійснює голова методичного об’єднання – заступник директора з виховної роботи.

У рамках МО працює семінар керівників груп. Через семінари відбувається систематичне поповнення педагогічних і професійних знань керівників груп та удосконалення методичного і наукового рівнів виховної роботи.

Засідання МО керівників груп оформляються протоколами. Рішення носять рекомендаційний характер із зазначенням термінів виконання та виконавців.

Виховна робота у коледжі здійснюється відповідно нормативно-правових документів, що регламентують виховний процес у вищих навчальних закладах України, загальноколеджевого плану  виховної роботи, планів завідуючих відділеннями, керівників груп; носить системний характер та реалізовується через інфраструктуру: педагогічна рада, завідуючі відділеннями, методичний кабінет, циклові комісії, керівники груп, студентська рада, студентська профспілкова організація, бібліотека коледжу, рада з профілактики правопорушень, що дозволяє забезпечувати комплексний підхід до виховного процесу.

Плани виховної роботи складаються календарно на семестр, місяць, розглядаються на засіданні методичного об’єднання керівників академічних груп та затверджуються директором.

Під час планування і впровадження виховної роботи обов'язково враховується специфіка, традиції, матеріальна база коледжу та можливості педагогічного колективу.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за  напрямами: національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове, фізичне і утвердження здорового способу життя. Виховні напрями тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться у коледжі.

Першим етапом організації виховного процесу є заходи щодо адаптації студентів нового набору, які вбирає "Місячник першокурсника". Плануючи місячник, намагаємося забезпечити комплексний підхід до адаптаційного процесу, враховуючи найрізноманітніші його форми і прояви, поєднуючи різні напрями виховання та урізноманітнюючи форми проведення заходів плану.

Національно-патріотичне виховання є однією з головних складових виховної роботи у коледжі. Воно формується на прикладах історії становлення української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту і містить в собі соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі академічні групи коледжу.

Пріоритетним напрямом виховної роботи у коледжі є формування  позитивної мотивації до обраної професії, професійної свідомості та особистісних якостей майбутніх медичних фахівців. Реалізовувати це завдання допомагають: урочисті зібрання, присвячені Дню знань і посвяті першокурсників у студенти медичного коледжу; Тематичні виховні години; бесіди, на яких керівники груп піднімають деонтологічні проблеми медичних спеціальностей, розкривають гуманістичні, особистісні якості медичних працівників: співчуття, доброзичливість, милосердя, терплячість, взаємодовіра, порядність, совість, справедливість, без яких становлення медичного працівника неможливе.

Відіграє свою певну роль у професійному вихованні студентівробота волонтерських груп «Віра», «Добродія», «Добре серце», «Тепло душі».

Підвищена увага приділялася формуванню у студентів усвідомлення важливості навчання, відповідального ставлення до відвідування занять, вироблення навичок трудової дисципліни. У зв’язку з цим організовуються групові збори з питань навчальної та фінансової дисципліни, особистої відповідальності за виконання навчальних програм, щодо підготовки до проміжної атестації, до сесії, про завдання переддипломної практики тощо.

Естетичне виховання у коледжі реалізовується через прищеплення  молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях української та світової культур; вироблення вмінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. З цією метою проводяться традиційні огляди-конкурси художньої самодіяльності студентів, вернісажі-конкурси творчих робіт з природних матеріалів, екскурсії до музеїв міста; до театру імені М.Коцюбинського та інші виховні заходи.

Художню творчість студенти проявляють у стіннівках: до Дня освіти, до Дня української писемності, до новорічного свята, у оформленні літописів груп.

У коледжі працює Рада з профілактики правопорушень серед студентів,  проводяться засідання, на які запрошуються студенти, що порушують внутрішньоколеджевий розпорядок, норми поведінки, проявляють безвідповідальне відношення до навчання.

Адміністрація коледжу тісно співпрацює з Ніжинською міськрайонною юстицією; Ніжинським міським центром соціальних служб для сімיі, дітей та молоді; відділом молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради; установами охорони здоров’я; Комітетом з фізвиховання та спорту; правоохоронними органами.

Велика увага у коледжі приділяється фізичному вихованню, утвердженню здорового способу життя та профілактиці шкідливих звичок.

Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах студентського самоврядування. У складі студентської Ради медичного коледжу працюють сектори за напрямами роботи: академічний, фізичного виховання, культмасовий, соціальний, інформаційний, зовнішніх зв’язків.

Студентська Рада коледжу надає можливість студентам реалізувати себе як особистість та бути активними учасниками громадського життя коледжу. Члени студентської Ради беруть участь у засіданнях педагогічних Рад, адміністративних Рад; представники студентської  Ради є членами Ради з профілактики правопорушень, стипендіальної комісії, групи аналізу навчального процесу.

У коледжі велика увага приділяється роботі зі студентами-сиротами, студентами, позбавленими батьківського піклування.

Проблеми виховної роботи постійно знаходяться у полі зору адміністрації коледжу.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ
НАПРЯМОК ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НІЖИНСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Національно-патріотичне виховання як домінуючий напрямок системи виховання у Ніжинському медичному коледжі Чернігівської обласної ради ґрунтується на нормах і положеннях Указів Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості в цій сфері», Обласної цільової програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки та інших документів, що унормовують виховний процес ВНЗ України.

 Всі ці документи зобов̛ язують і спонукають до впровадження широкого спектру засобів і форм національно-патріотичного виховання, вносять ряд змін як у напрямки роботи, так і в календар пам̛ ятних дат, у зміст, яким повинні наповнюватися заходи, присвячені цим датам.

Метою національно-патріотичного виховання в коледжі є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.

Втілення національно-патріотичного виховання відбувається з перших днів навчання студентів-медиків у коледжі. Так, наприклад, в урочистому зібранні, присвяченому Дню Знань, такі історичні святині й символи держави як Гімн, Прапор, Герб України, коледжевий прапор, образ суверенної України проходять центральними виховними засобами. Не обходимо ми увагою й таку віковічну святиню нашого народу як незалежність, згадуємо і вшановуємо пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. На святі прославляємо малу батьківщину – місто Ніжин, коледж медичний – Alma mater, колиску геніїв і славних трударів. Можна з упевненістю сказати, що все це покликано пробуджувати в наших студентів любов до Батьківщини, усвідомлювати себе українцями в повному й високому розумінні цього поняття.

Формування патріотичних почуттів відбувається й на першій виховній годині, яка обов’язково носить національно-патріотичний характер. На виховній годині ознайомлюємо студентів із «Декларацією про державний суверенітет України», «Декларацію прав національностей України», «Актом проголошення незалежності України», «Законом про громадянство України», поглиблюємо знання студентів про історичний розвиток України як держави, обговорюємо проблеми національного відродження в контексті історичного досвіду, спонукаємо студентів задуматись над Шевченковим «Хто ми? Чиї сини? Яких батьків?».

Сприяють формуванню у студентів-медиків патріотизму, шани і поваги до захисників Вітчизни уроки мужності за участі бійців АТО, волонтерів, ветеранів Другої Світової Війн и, є мітинги-реквієми з нагоди вшанування загиблих у Другій Світовій Війні, під час голодоморів, АТО та Революції Гідності, Живі ланцюги Соборності та ін.

З метою вивчення трагічних сторінок історії України та виховання шани до пам’яті тих, хто заради незалежності Батьківщини віддав своє життя, у коледжі проводяться виховні години на теми: «Волі народної дзвін», «Україна понад усе», «Бабин Яр – трагедія українського народу», «Голгофа голодної смерті», «З Україною у серці», «Корюківка 1943 року – наймасштабніша та найкривавіша трагедія людства» тощо. Ці заходи несуть велике емоційне сприйняття та усвідомлення, саме на них невимовний біль втрати тісно переплітається з почуттям гордості за свою націю.

Колосальне національно-патріотичне навантаження несуть заходи, присвячені подіям під Крутами: виховні години  «Юні оборонці Батьківщини», «Вони загинули за Україну», «Тут їх 300 як скло, товариство лягло», мітинг-реквієм «Вам сурми не грали, коли ви вмирали» біля Меморіалу «Пам’яті героїв Крут». Актуальним і разом з тим кульмінаційним у цих заходах є те, що вони демонструють подвиг юнаків, ровесників наших студентів, що загинули в нерівному бою за незалежність України.

Розкриваємо перед студентами безмежний світ духовності видатних українців, які своїм полум’яним життям примножили справу боротьби за незалежну Україну, які вірно любили Батьківщину. Ці постаті – Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський, Григорій Сковорода, Василь Стус, Василь Симоненко, В’ячеслав Чорновіл, Ліна Костенко, Євгеній Сверстюк та ін.

В освітньо-виховному вимірі коледжу постать Тараса Шевченка без сумніву є однією з магістральних, що зумовлено культурно-просвітницьким спрямуванням його геніальної духовної спадщини. Традиційно в коледжі проводяться: Шевченківский тиждень, культурологічна конференція «Дорогами Шевченка», виховні години «Перебування Шевченка у Ніжині», «Пам̛ятники Т.Г. Шевченкові», «Кохані жінки в житті Шевченка», «Шевченко – видатний поет, художник, філософ світу», конкурси читців поезій Шевченка. Система цінностей, змодельована Шевченком, є важливим інструментом у сучасному навчально-виховному процесі, адже вона не лише позитивно впливає на культурний розвиток, світогляд, моральні принципи молоді, а й виступає стрижнем у формуванні патріотичних поривань і національної свідомості.

Виховуємо студентів власним прикладом. Доробок річної праці групи викладачів разом з директором коледжу в архівах міста та області з вивчення 110-річної історії існування навчального закладу, який був увінчаний рядом пошуково-дослідницьких конференцій, став базою для новоствореного Музею історії коледжу. Мета створення Музею – плекання поваги, любові до свого навчального закладу в студентів-медиків на основі історичної пам’яті українського народу. У музеї проводяться екскурсії, навчально-практичні конференції, квести, вікторини, виховні години.

Переконані, що національно-патріотичне виховання молоді без народознавства немислиме. Створений силами студентів та викладачів кабінет Українознавства є могутнім педагогічним засобом пробудження любові до України та українства. У кабінеті вміщено багатющий матеріал давньої побутової культури українців: експозиції вишитих та тканих рушників, сорочок, знарядь праці, посуду, предметів гончарства, ковальства, лозоплетіння, писанкарства, реконструйовано піч та покуть. Екскурсія до кабінету Українознавства несе велике виховне навантаження та є поштовхом до подальшої народознавчої діяльності студентів. Нашим вихованцям є де вчитися тим добрим звичаям і традиціям предків, які передавалися з покоління в покоління, та культивувати кращі риси української ментальності.

Сьогодні Музей історії коледжу та кабінет Українознавства відіграють провідну роль у системі національно-патріотичного виховання закладу.

З метою національно-патріотичного виховання у коледжі широко впроваджуються екскурсії по Ніжину та по Україні. Наші студенти відвідують у Києві:, музей води, музей медицини, Кабінет Міністрів України, Києво-Печерську Лавру, та мальовничі міста України: Вінницю (музей-садибу Пирогово та шоу фонтанів), Умань, Львів, Мукачеве, Канев, Берегово та інші.

Вище названі аспекти виховної роботи є невеликою часткою широких можливостей педагогічного колективу коледжу для належної організації національно-патріотичного виховання та нових підходів для його реалізації.